SFS 2011:1465 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

111465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2003:766) om behandling av

personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska ha följande
lydelse.

2 §

1

Utöver de fall som anges i 114 kap. 15 § första stycket socialförsäk-

ringsbalken får för de ändamål som avses i det stycket och med beaktande av
de begränsningar som anges i samma stycke samt i 11 och 12 §§ samma
kapitel, i socialförsäkringsdatabasen behandlas uppgifter i en handling som
kommit in i ett ärende och sådana uppgifter i en handling, som upprättats i
ett ärende, som är nödvändiga för ärendets handläggning samt uppgifter om

1. kön,
2. civilstånd,
3. medborgarskap,
4. födelseort,
5. studiemedel och andra ekonomiska förhållanden,
6. värnpliktstjänstgöring, utbildning, yrke och arbetsuppgifter,
7. arbetssökande, arbetsgivare, arbetsställe och vilken bransch den regist-

rerade är verksam i,

8. preliminärskatt, inkomstbeskattning och fastighetstaxering,
9. hyra för hyreslägenhet eller avgift för bostadsrättslägenhet,
10. uppgifter i och formerna för ansökningar eller anmälningar,
11. förekomsten av begäran om förhandsprövning enligt lagen

(2008:145) om statligt tandvårdsstöd eller enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen samt koder för de tandvårdsåtgärder som begäran avser,

13. åtgärdskoder enligt förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd,
15. patientavgifter och tandvårdsersättningar,
16. tidpunkter, tidsperioder och belopp dels för ersättningar, dels för

ersättningsgrundande förhållanden, i ärenden,

17. nedsatt arbetsförmåga,
18. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i intyg och utlåtanden

av läkare eller annan intygsgivare,

19. förmåns- eller ersättningsrelaterad information i rehabiliteringsutred-

ningar eller andra utredningar i rehabiliteringsärenden samt rehabiliterings-
planer,

1 Senaste lydelse 2010:1723.

SFS 2011:1465

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1465

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

20. arten av, kostnaderna och tidpunkterna för föreslagna, planerade och

vidtagna rehabiliteringsåtgärder,

21. leverantörer av produkter och tjänster inom rehabiliteringsområdet,
22. vårdgivare,
23. remisser,
24. läkaren som utfärdat intyg eller utlåtanden som ligger till grund för

beslutet om ersättning,

25. diagnoser,
26. förekomsten av sådan särskild grund för beaktande av högre bostads-

kostnad som avses i 97 kap. 18 § andra stycket och 27 § andra stycket social-
försäkringsbalken,

27. bevakningsanledningar,
28. frågor om återbetalningsskyldighet har uppkommit,
29. anledningen till att ett ärende har avslutats,
30. avgöranden av domstol, Försäkringskassan eller Pensionsmyndighe-

ten som är av betydelse för enskilda ärenden i fråga om uppgifter om utgång-
en, de bestämmelser som har tillämpats och om avgörandet har överklagats,

31. beslut i ärenden,
32. att den registrerade får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt

förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,

33. att den registrerade har rätt till ersättning enligt 16�22 §§ förordningen

om aktivitetsstöd,

34. registrerade som får eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis

på det allmännas bekostnad,

35. den registrerade från utsöknings- och indrivningsdatabasen,
36. att den registrerade är häktad, intagen i kriminalvårdsanstalt eller i

övrigt har tagits om hand på det allmännas bekostnad,

37. att den registrerade vistas eller bor i en särskild boendeform enligt

socialtjänstlagen (2001:453) eller vistas eller bor på annat liknande sätt,

38. att godmanskap eller förvaltarskap är anordnat enligt föräldrabalken,
39. vilken personkrets enligt 52 kap. 10�13 §§ socialförsäkringsbalken

som den registrerade hör till,

40. att den registrerade på grund av sjukdom eller handikapp varaktigt

saknar förmåga att vårda barn,

41. den registrerade i register hos sådana organ i andra stater som har att

handlägga ärenden om social trygghet i enlighet med EU-rättsliga regler,

42. den registrerade i verksamhetsregister som förs av Migrationsverket

enligt förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verk-
samhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen, och

43. att den registrerade eller dennes make eller sambo får vårdnadsbidrag

enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)