SFS 2011:1466 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

111466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § utlänningsförordningen (2006:97)

ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

En underrättelse om en utlännings fullständiga namn, födelsedatum,

medborgarskap och bostadsadress här i landet ska lämnas till polismyndig-
heten i det polisdistrikt där utlänningen är bosatt eller huvudsakligen vistas.
En sådan underrättelse behövs dock inte beträffande den som har sökt uppe-
hållstillstånd i Sverige eller den som är undantagen från skyldigheten att ha
uppehållstillstånd.

Underrättelse enligt första stycket lämnas av
1. Skatteverket, när utlänningen första gången
a) anmäler sig till folkbokföring i Sverige eller ska folkbokföras här utan

egen anmälan,

b) ansöker om godkännande för F-skatt och inte kan visa att han eller hon

har uppehållstillstånd,

2. arbetsförmedlingskontor, när utlänningen första gången anmäler sig hos

förmedlingen för registrering eller för att på annat sätt ta förmedlingens
tjänster i anspråk,

3. socialnämnd, när nämnden första gången vidtar åtgärd i ett ärende om

socialtjänst som angår utlänningen, och

4. styrelsen för utbildningen, när utlänningen första gången skrivs in i

grundskolan eller, om han eller hon inte tidigare varit elev i grundskolan, tas
in i gymnasieskolan.

Den som lämnar underrättelse bör uppmana utlänningen att ta kontakt

med Migrationsverket i fråga om uppehålls- eller arbetstillstånd.

Polismyndigheten ska med anledning av en underrättelse se till att utlän-

ningen ansöker om uppehålls- eller arbetstillstånd hos Migrationsverket eller
vidta de andra åtgärder som underrättelsen ger anledning till.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2011:1466

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1466

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)