SFS 2011:1467 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

111467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb ska ha följande lydelse.

17 §

1

Stöd för nystartsjobb tillgodoförs en arbetsgivare genom kreditering

på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för

krediteringen.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att

underlag enligt 18 § inkommit, med undantag för januari då stödet i stället
krediteras den 17.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:931.

SFS 2011:1467

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011