SFS 2011:1468 Förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

111468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:780) med
instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 8, 10 och 23 §§ förordningen (2007:780) med

instruktion för Skatteverket ska ha följande lydelse.

8 §

Skatteverket ska ha ett huvudkontor samt i övrigt vara indelat i regio-

ner. I varje region ska det finnas minst ett skattekontor. Vid verket ska det
finnas en eller flera särskilda enheter för uppgiften att medverka i brotts-
utredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsut-
redningar. I övrigt får Skatteverket bestämma sin organisation.

I 17 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns bestämmelser om att

det vid varje skattekontor ska finnas en skattenämnd.

10 §

I 17 kap. fastighetstaxeringslagen (1979:1152) finns bestämmelser

om skattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnan-
de av ordförande och vice ordförande samt val av ledamöter.

23 §

I 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns en bestämmelse

om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Skatteverket.

Ersättare för det allmänna ombudet ska utses av Skatteverket efter anmä-

lan av det allmänna ombudet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1468

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011