SFS 2011:1470 Förordning om ändring i förordningen (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453)

111470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:975) om
uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt
socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2008:975) om uppgiftsskyl-

dighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska ha följande lydelse.

6 §

Socialnämnden har rätt att hos Skatteverket ta del av följande uppgifter

om enskilda:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. sammanlagda intäktsposter och överskott i inkomstslaget kapital enligt

inkomstskattelagen (1999:1229), och

3. belopp och datum för återbetalning av skatt enligt skatteförfarande-

lagen (2011:1244).

Om det finns skäl för det ska Skatteverket på eget initiativ lämna uppgifter

som avses i första stycket till socialnämnden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter om belopp och

datum för återbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1470

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011