SFS 2011:1471 Förordning om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

111471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1407) om statligt
stöd för hållbara städer;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2008:1407) om statligt stöd

för hållbara städer ska ha följande lydelse.

6 §

Stöd får inte ges till en åtgärd som

1. följer av skyldighet i lag eller annan författning,
2. avser löpande underhåll,
3. ändå skulle ha genomförts inom ramen för sökandens normala verk-

samhet,

4. har påbörjats innan beslut om stöd enligt denna förordning har fattats

eller i det fall sökanden är ett företag, innan en ansökan om stöd enligt denna
förordning har lämnats in,

5. är lönsam på kort sikt, eller
6. utförs av någon som inte är godkänd för F-skatt eller inte har ett intyg

eller en annan handling som visar att utföraren i sitt hemland genom registre-
ring eller på annat sätt genomgår motsvarande kontroll i fråga om betalning
av skatter och avgifter.

Stöd till företag enligt denna förordning ska ges med de begränsningar

som följer av avsnitt 4 i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den
6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga
med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget
(allmän gruppundantagsförordning).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:1471

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011