SFS 2011:1472 Förordning om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

111472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsdataförordningen
(2009:321);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 15 § studiestödsdataförordningen (2009:321)

ska ha följande lydelse.

15 §

1

Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades samtycke

lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst
enligt följande.

1 Senaste lydelse 2011:920.

Mottagare
Kronofogdemyndigheten

Personuppgifter
Uppgifter som krävs för handlägg-
ning av ärenden enligt lagen
(1990:746) om betalnings-
föreläggande och handräckning och
mål enligt lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar
m.m. som initieras av Centrala
studiestödsnämnden.

Skatteverket

Uppgifter som krävs för att fullgöra
skyldigheten att lämna kontrollupp-
gift enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244) och uppgifter som krävs
för att fullgöra skyldigheten att
underrätta Skatteverket enligt folk-
bokföringsförordningen (1991:749).

Bank eller annan
betalningsförmedlare

Namn, adress, personnummer, sam-
ordningsnummer, särskilt identifika-
tionsnummer som getts av Centrala
studiestödsnämnden, kontonummer,
belopp, utbetalningsdatum och avise-
ringstext.

SFS 2011:1472

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1472

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som krävs

för att fullgöra kontrolluppgiftsskyldighet enligt lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)