SFS 2011:1473 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

111473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:689) om statligt
stöd till solceller;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2009:689) om statligt stöd

till solceller ska ha följande lydelse.

6 §

Stödberättigande kostnader är

1. projekteringskostnader,
2. kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive eventuella

linser, speglar och kylsystem, stativ eller annan fästanordning, kablage, elmä-
tare, system för övervakning, brytare, överspänningsskydd och eventuell väx-
elriktare samt system för lagring av energi, dock inte värmelager, och

3. arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden är god-

känd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en
annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i
fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Anslutningsavgift till ett externt elnät är inte en stödberättigande kostnad.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2011:1473

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011