SFS 2011:1474 Förordning om ändring i förordningen (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet

111474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1104) om ändring
i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm
inom rättshjälpsområdet;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1237) om timkostnads-

norm inom rättshjälpsområdet i stället för dess lydelse enligt förordningen
(2011:1104) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.

2 §

Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 205 kr ex-

klusive mervärdesskatt.

Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 917 kr ex-

klusive mervärdesskatt.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:1474

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011