SFS 2011:1475 Förordning om ändring i förordningen (2010:173) om alkoholskatt

111475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:173) om
alkoholskatt;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:173) om alkohol-

skatt

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

SFS 2011:1475

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011