SFS 2011:1478 Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor

111478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Finansinspektionens tillkännagivande om ändring
av vissa skadelivräntor;

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667) med till-
lämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivrän-
tor och 2 § förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa skadestånds-
livräntor, beslutat om ändring av vissa skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före utgången av år

1973:

a) Trafiklivränta ökas med 2,80 procent (jfr SFS 1967:663).
b) Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 2,80 procent (jfr

SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b, dels har

fastställts före den 1 januari 2004, ökas med tre procent (jfr SFS 1973:214).
Sådan livränta som har fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med
2,80 procent.

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången

av år 1973, dels har fastställts före den 1 januari 2004:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndsliv-

räntor ökas med två procent. Detsamma gäller livränta enligt samma lag som
har fastställts genom dom den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i
första instans har meddelats före den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tilläm-

pas även när det gäller trafikskadeersättning.

3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat efter utgången

av år 1973, dels har fastställts den 1 januari 2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndsliv-

räntor ökas med 2,80 procent.

b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) tilläm-

pas även när det gäller trafikskadeersättning.

Beslutet gäller från och med den 1 januari 2012.

MARTIN ANDERSSON

Fredrik

Bergqvist

SFS 2011:1478

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011