SFS 2011:1453 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

111453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 7 § yrkestrafikförordningen (1998:779)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

1

Den ekonomiska prövningen får göras på grundval av redovisnings-

handlingar, inkomstdeklaration med bilagor eller andra handlingar som kan
belysa sökandens ekonomiska situation, såsom en finansieringsplan eller en
budget.

Som bevis på att sökanden uppfyller kraven på ekonomiska resurser får

Transportstyrelsen även godta ett intyg av en auktoriserad eller godkänd
revisor eller en bekräftelse eller en försäkran av en bank eller ett kreditmark-
nadsföretag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxe-

ringar.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1367.

SFS 2011:1453

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011