SFS 2011:1469 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

111469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2008:193) om statligt tand-

vårdsstöd ska ha följande lydelse.

18 §

Ansökan om anslutning till Försäkringskassans elektroniska system

för statligt tandvårdsstöd ska göras av vårdgivaren. Ansökan ska vara skrift-
lig och ges in till Försäkringskassan.

För att bli ansluten till det elektroniska systemet ska vårdgivaren vara

legitimerad tandläkare eller tandhygienist eller, genom anställning eller på
annat sätt, anlita sådan personal. Vårdgivare i enskilt bedriven verksamhet
ska vidare vara godkänd för F-skatt för att bli ansluten till systemet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1469

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011