SFS 2011:1480 Förordning om elcertifikat

111480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om elcertifikat;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen

(2011:1200) om elcertifikat.

I denna förordning har
1. termer och uttryck som används samma betydelse som i lagen om elcer-

tifikat,

2. avfall samma betydelse som i miljöbalken, och
3. återvinning samma betydelse som i avfallsförordningen (2011:927).

2 §

Med biobränsle avses material av biologiskt ursprung som används

som bränsle. Med biobränsle avses dock inte

1. fossila material eller torv,
2. osorterat avfall, oavsett innehåll, eller
3. föremål eller ämne som avses i 2 men som har upphört att vara avfall

efter en hantering som innebär återvinning.

3 §

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och Affärsverket

svenska kraftnät är kontoföringsmyndighet enligt lagen (2011:1200) om
elcertifikat.

Tilldelning för produktionsökning

4 §

En innehavare av en anläggning är berättigad att tilldelas elcertifikat

enligt 2 kap. 8 § första stycket lagen (2011:1200) om elcertifikat om en do-
kumenterad och verifierad varaktig produktionsökning i en anläggning är en
följd av

1. en ökning av det genomsnittliga använda vattenflödet genom anlägg-

ningen,

2. minskade förluster i vattenvägarna, eller
3. minskade förluster i energiomvandlingssystemet.
Om en produktionsökning endast är en följd av en löpande underhålls-

åtgärd i anläggningen eller i de vattenvägar som hör till anläggningen, ska
produktionsökningen inte berättiga till tilldelning av elcertifikat.

SFS 2011:1480

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1480

Bestämmelserna i 10 § gäller inte för innehavare av anläggningar som till-

delats elcertifikat för en produktionsökning enligt första stycket.

5 §

En innehavare av en anläggning är berättigad att tilldelas elcertifikat

enligt 2 kap. 8 § andra stycket lagen (2011:1200) om elcertifikat om en do-
kumenterad och verifierad varaktig ökning av den förnybara elproduktionen
är en följd av investeringar i produktionshöjande åtgärder i anläggningen,
såsom ombyggnader. �kningar som endast är en följd av en löpande under-
hållsåtgärd berättigar inte till tilldelning av elcertifikat.

6 §

Statens energimyndighet ska i ett beslut om godkännande av produk-

tionsökning fastställa den andel av den totala förnybara elproduktionen i
anläggningen efter åtgärd som ska ligga till grund för tilldelning av elcertifi-
kat enligt 2 kap. 8 § lagen (2011:1200) om elcertifikat.

Tiden för tilldelning av elcertifikat för produktionsökningar enligt 2 kap.

8 § tredje stycket lagen om elcertifikat ska räknas från den tidpunkt när en
sådan andel som avses i första stycket har kunnat fastställas genom doku-
mentation och verifiering i enlighet med föreskrifter som Statens energimyn-
dighet har meddelat med stöd av 18 § 1.

Ny tilldelning efter ombyggnad

7 §

Vid bedömning av om en anläggning ska anses som ny enligt 2 kap.

9 § lagen (2011:1200) om elcertifikat ska anläggningen anses omfatta följan-
de delar:

1. vattenvägar, turbin, generator och styr- och reglersystem för vatten-

kraftverk,

2. panna, turbin, generator, rökgassystem och styr- och reglersystem för

kraftvärmeverk och industriell mottrycksanläggning,

3. rotor, maskinhus och styr- och reglersystem för vindkraftverk, eller
4. gasmotor eller gasturbin, generator och styr- och reglersystem för gas-

motor- eller gasturbinanläggningar.

För att en anläggning ska anses som ny enligt 2 kap. 9 § lagen om elcerti-

fikat ska omfattande ombyggnader eller andra investeringar ha gjorts i fråga
om de delar som avses i första stycket. Anläggningens livslängd ska efter
åtgärderna motsvara en ny sådan anläggnings livslängd.

Mätning, beräkning och rapportering av elcertifikats-
berättigande elproduktion

Mätning och rapportering till elnät som omfattas av nätkoncession

8 §

Föreskrifter om mätning och rapportering av elcertifikatsberättigande

elproduktion för inmatning från anläggningar till ett elnät som omfattas av
nätkoncession finns i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och
rapportering av överförd el.

background image

3

SFS 2011:1480

Mätning och rapportering till elnät som inte omfattas av nätkoncession

9 §

Om inmatningen från en anläggning sker till ett elnät som används

utan stöd av nätkoncession, ska anläggningens innehavare mäta mängden
inmatad el under varje timme och rapportera den elcertifikatsberättigande
elproduktionen till Affärsverket svenska kraftnät.

Särskild beräkning och rapportering av viss elproduktion

10 §

Innehavaren av en anläggning ska till Affärsverket svenska kraftnät

särskilt beräkna och rapportera elproduktion som sker med

1. biobränsle eller torv, eller
2. användning av olika tekniska utrustningar.
Beräkning och rapportering enligt första stycket ska även ske i andra fall

om endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till elcertifikat.

Kontroll av mätutrustning

11 §

Av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon och

förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon följer att
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om
krav på och kontroll av mätutrustning och att myndigheten utövar tillsyn
över att sådana föreskrifter följs.

Omprövning av beslut om kvotplikt för elintensiv industri

12 § Statens energimyndighet ska ompröva ett sådant beslut om kvotplikt
som avses i 4 kap. 7 § lagen (2011:1200) om elcertifikat

1. vart tredje år, om det är en sådan elintensiv industri som avses i 1 kap.

2 § 8 a eller c lagen om elcertifikat, och

2. varje år, om det är en sådan elintensiv industri som avses i 1 kap.

2 § 8 b lagen om elcertifikat.

Undantag från deklarationsskyldighet

13 §

En kvotpliktig elintensiv industri ska undantas från deklarationsskyl-

dighet om den använder endast sådan el som enligt 4 kap. 5 § lagen
(2011:1200) om elcertifikat inte ska beaktas vid beräkning av kvotplikten.

Statens energimyndighet ska pröva frågan om undantag från deklarations-

skyldighet i samband med att myndigheten prövar frågan om registrering av
kvotplikt enligt 4 kap. 7 § lagen om elcertifikat eller omprövar ett beslut
enligt 12 §.

Omräkning av elcertifikatspris på en gemensam
elcertifikatsmarknad

14 §

När det volymvägda medelvärdet av priset på elcertifikat ska beräk-

nas enligt 3 kap. 16 § lagen (2011:1200) om elcertifikat på en elcertifikats-
marknad som är gemensam med andra länder, ska omsättningen under den

background image

4

SFS 2011:1480

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

aktuella perioden räknas om till den valutakurs som gäller den dag det
volymvägda medelvärdet beräknas.

Avgifter för kontoföring och registrering i elcertifikatsregistret

15 §

Affärsverket svenska kraftnät ska ta ut avgifter för kontoföring och

registrering av överlåtelser av elcertifikat. Avgifterna ska beräknas på den
tremånadersperiod (avgiftsperiod) som föregår avgiftsbeslutet. Den sam-
manlagda avgiften ska avrundas till närmaste heltal kronor.

16 §

Den som har ett certifikatkonto ska betala en avgift för kontot. Konto-

avgiften ska beräknas på det högsta antal elcertifikat som samtidigt varit
registrerade på kontot under avgiftsperioden och ska vara 0,07 kronor för
varje registrerat certifikat. Kontoavgiften ska dock alltid vara lägst
50 kronor.

17 §

Sökanden ska betala en ansökningsavgift på 100 kronor, om en ansö-

kan om registrering enligt 3 kap. 6 § lagen (2011:1200) om elcertifikat inte
har överförts elektroniskt.

Bemyndiganden

18 §

Statens energimyndighet får meddela ytterligare föreskrifter om

1. åtgärder, villkor, dokumentation och verifiering vid tilldelning av elcer-

tifikat för produktionsökning,

2. åtgärder och villkor för ny tilldelning efter ombyggnad, och
3. mätning, beräkning och rapportering av elcertifikatsberättigande elpro-

duktion.

19 §

Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät får inom

sina respektive ansvarsområden meddela ytterligare föreskrifter om verkstäl-
lighet av lagen (2011:1200) om elcertifikat och föreskrifter om verkställig-
het av denna förordning.

�verklagande

20 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012, då förordningen

(2003:120) om elcertifikat ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)