SFS 2011:1481 Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916)

111481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i konkursförordningen (1987:916);

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 12 § konkursförordningen (1987:916) ska ha

följande lydelse.

12 §

1

Rätten ska genast skicka en kopia av kungörelsen om konkursbeslu-

tet till

1. förvaltaren och tillsynsmyndigheten,
2. Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och �&klagarmyndigheten,
3. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning,
4. registermyndigheten, om gäldenären är en registrerad juridisk person

eller en enskild näringsidkare som är införd i handelsregistret,

5. tillståndsmyndigheten, om det är upplyst att gäldenären har tillstånd att

utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller
annan författning kan komma att upphöra på grund av konkursen,

6. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,
7. överförmyndaren, om det är upplyst att gäldenären är förmyndare, god

man eller sådan förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

8. inskrivningsmyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns fast

egendom eller tomträtt,

9. registermyndigheten, om det är upplyst att det i boet finns registrerat

skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt
till egendomen eller till andel däri,

10. inskrivnings- och registermyndigheterna, om det är upplyst att det i

boet finns registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till
sådant luftfartyg,

11. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande

jurist på advokatbyrå,

12. Sveriges riksbank och Finansinspektionen, om gäldenären är ett

kreditinstitut,

13. Fastighetsmäklarnämnden, om gäldenären är fastighetsmäklare,
14. central värdepappersförvarare, enligt lagen (1998:1479) om konto-

föring av finansiella instrument, om det är upplyst att det i boet finns finan-
siella instrument som är registrerade hos värdepappersförvararen,

15. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är delägare i ett

anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveck-
ling av förpliktelser på finansmarknaden,

1 Senaste lydelse 2007:793.

SFS 2011:1481

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1481

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

16. Affärsverket svenska kraftnät, om det är upplyst att det i boet finns

elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen
(2011:1200) om elcertifikat,

17. Statens energimyndighet, om det är upplyst att det i boet finns

utsläppsrätter som är registrerade i utsläppsrättsregistret enligt lagen
(2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och

18. Centrala studiestödsnämnden, om gäldenären är en fysisk person.
Första stycket 9 tillämpas också när egendomen är registrerad utomlands.
Rätten ska också genast underrätta Kronofogdemyndigheten om myndig-

heten har verkställt beslut om kvarstad enligt 2 kap. 11 § konkurslagen
(1987:672) om inte underrättelse om konkursen lämnas enligt första stycket 2.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)