SFS 2011:1483 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

111483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:716) om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1999:716) om mätning,

beräkning och rapportering av överförd el ska ha följande lydelse.

9 §

1

Innehavare av nätkoncession ska sända slutliga rapporter om de rätta-

de resultaten av sina mätningar. Rapporterna, som ska visa mätresultaten för
varje timme på dygnet, ska sändas enligt följande.

1. Mätresultaten i uttagspunkten sänds till
a) berörd elanvändare,
b) den som levererat el i uttagspunkten.
2. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen inom schablon-

beräkningsområde eller inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för
linje (region- och stamnät) uppdelat per elleverantör och balansansvarig
sänds i berörda delar till

a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
b) den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna.
3. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare för det

angränsande nätet.

4. Mätresultaten i inmatningspunkt sänds till den elproducent som matat

in el i inmatningspunkt.

5. Mätresultatet avseende den samlade inmatade produktionen uppdelat

per elproducent och balansansvarig sänds i berörda delar till

a) den som matat in el i inmatningspunkterna,
b) den som är balansansvarig för produktion av el i inmatningspunkterna.
6. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den

samlade produktionen per balansansvarig sänds i berörda delar till

a) Affärsverket svenska kraftnät,
b) den som är balansansvarig.
Till Affärsverket svenska kraftnät ska också rapporter sändas som visar
1. mätresultaten för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gräns-

punkten, och

2. mätresultatet i varje inmatningspunkt där el matas in från en produk-

tionsanläggning enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller som har rätt
till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om ursprungs-
garantier för el.

1 Senaste lydelse 2010:855.

SFS 2011:1483

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1483

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss

elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i förord-
ningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)