SFS 2011:1484 Förordning om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

111484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1056) om
kungörande och registrering av vissa
insolvensförfaranden;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2005:1056) om kungörande

och registrering av vissa insolvensförfaranden ska ha följande lydelse.

5 §

När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska Bolagsverket anteckna förhål-

landet i de register som verket för samt underrätta

1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om gäldenären har

beviljats företagsinteckning,

2. Revisorsnämnden, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revisor,
3. överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller sådan

förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4. inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom eller tomt-

rätt,

5. registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp eller skepps-

bygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller
till andel i den,

6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har registrerat

luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

7. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande

jurist på advokatbyrå,

8. Fastighetsmäklarnämnden, om gäldenären är fastighetsmäklare,
9. Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält avveck-

lingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förplik-
telser på finansmarknaden,

10. Affärsverket svenska kraftnät, om gäldenären har elcertifikat som är

registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

11. tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har tillstånd att

utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller
annan författning kan komma att upphöra på grund av insolvensbeslutet,
eller

12. Kronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar egendom.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2011:1484

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1484

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)