SFS 2011:1485 Förordning om ändring i förordningen (2005:1057) om internationella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens

111485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1057) om
internationella förhållanden rörande
försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2005:1057) om internatio-

nella förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens
ska ha följande lydelse.

5 §

När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska Finansinspektionen anteckna

förhållandet i de register inspektionen för samt underrätta

1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om försäkringsföre-

taget eller kreditinstitutet har beviljats företagsinteckning,

2. inskrivningsmyndigheten, om företaget eller institutet har fast egendom

eller tomträtt,

3. registermyndigheten, om företaget eller institutet har registrerat skepp

eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till
egendomen eller till andel i den,

4. inskrivnings- och registermyndigheterna, om företaget eller institutet

har registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant
luftfartyg,

5. Affärsverket svenska kraftnät, om företaget eller institutet har elcertifi-

kat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om
elcertifikat,

6. tillståndsmyndigheten, om företaget eller institutet har tillstånd att utö-

va eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller an-
nan författning kan komma att upphöra på grund av beslutet om rekonstruk-
tionsåtgärd eller likvidationsförfarande, eller

7. Kronofogdemyndigheten, om företaget eller institutet har utmätnings-

bar egendom i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:1485

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011