SFS 2011:1488 Förordning om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

111488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:761) om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation
inom energiområdet;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:761) om statligt

stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

dels att 23 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 23 a och 23 b §§,

samt närmast före 23 a § en ny rubrik av följande lydelse.

23 §

Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd helt eller del-

vis inte ska betalas ut om

1. den som ansökt om stöd genom att lämna oriktiga uppgifter eller på

något annat sätt har förorsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

�&terbetalning och återkrav

23 a §

Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig om någon av de grunder som anges i 23 § 1�3 föreligger.

23 b §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 23 a § ska

Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.
Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet efterge kravet på
återbetalning helt eller delvis.

28 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 23 §
får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden där ansökan om stöd

har inkommit före ikraftträdandet.

SFS 2011:1488

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1488

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)