SFS 2011:1489 Förordning om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten

111489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:971) med
instruktion för �&klagarmyndigheten;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:971) med instruk-

tion för �&klagarmyndigheten

dels att rubrikerna närmast före 10, 13, 14 och 15 §§ ska sättas närmast

före 8, 11, 12 respektive 13 §,

dels att rubrikerna närmast efter 15 § ska sättas närmast före 14 respektive

15 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:1489

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011