SFS 2011:1490 Lag om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

111490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt;

utfärdad den 17 november 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilaga 2 till lagen (2004:629) om

trängselskatt ska ha följande lydelse.

1 Prop. 2010/11:133, bet. 2010/11:SkU34, rskr. 2010/11:297.

SFS 2011:1490

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1490

Bilaga 2

2

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska

placeras.

2 Senaste lydelse 2010:1023.

background image

3

SFS 2011:1490

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande

tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är
markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen
skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den på-
började minuten.

3. Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalsta-

tion som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet en-
ligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp
som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängsel-
skatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage
under denna period.

4. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till

60 kr.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. För passager av betalstationer som sker under perioden den 1 januari

2013 till och med den 31 december 2014 gäller punkten 2 i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

Tider
klockan

Skattebelopp
kronor

6.00�6.29

9

6.30�6.59

16

7.00�7.59

22

8.00�8.29

16

8.30�14.59

9

15.00�15.29

16

15.30�16.59

22

17.00�17.59

16

18.00�18.29

9

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011