SFS 2011:1491 Förordning om ändring i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

111491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:715) om
finansiella åtgärder för hanteringen av
restprodukter från kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att punkterna 1 och 2 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska ha följan-
de lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008 i fråga om 1�36 och

42�54 §§ och den 1 januari 2018 i fråga om 37�41 §§.

2. Förordningen (2007:161) om finansiella åtgärder för hanteringen av

restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska upphöra att gälla den
1 augusti 2008 och förordningen (1988:1598) om finansiering av hante-
ringen av visst radioaktivt avfall m.m. ska upphöra att gälla den 1 januari
2018.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2011:1491

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011