SFS 2011:1493 Förordning om ändring i förordningen (2007:630) om tävling med hästdjur

111493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:630) om tävling
med hästdjur;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2007:630) om tävling med

hästdjur närmast efter rubriken Informationsskyldighet ska införas en ny
paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för en orga-

nisation som anordnar en hästtävling att lämna information till verket om
sådana tävlingar eller evenemang som avses i 4 § första stycket lagen
(2007:629) om tävling med hästdjur.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Jfr rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är
avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar (EGT L 224, 18.8.1990,
s. 60, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 178, Celex 31990L0428), ändrat
genom rådets direktiv 2008/73/EG (EUT L 219, 14.8.2008, s. 40, Celex 32008L0073).

SFS 2011:1493

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011