SFS 2011:1494 Förordning om vissa fiskarter från Östersjöområdet

111494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa fiskarter från �stersjöområdet;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om utsläppande på markna-

den och utförsel av vissa fiskarter och fiskprodukter därav med ursprung i
�stersjöområdet.

2 §

Fiskarter som omfattas av denna förordning är vildfångad

1. lax (Salmo salar),
2. sill/strömming (Clupea harengus) som är större än 17 cm,
3. röding (Salvelinus spp.),
4. flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) och
5. öring (Salmo trutta).

3 §

Med �stersjöområdet avses i denna förordning

1. vatten i ICES statistiska delsektioner 24�32 (BAL 24�BAL 32) såsom

dessa beskrivs i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 218/2009 av den 11 mars 2009 om avlämnande av statistikuppgifter
om nominell fångst från medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens
östra del

1 och

2. svenskt inre vatten enligt lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium

med undantag av inre vatten i Kattegatt och Skagerack.

Utsläppande på marknaden

4 §

Det är tillåtet att på den svenska marknaden släppa ut fiskarter som

omfattas av denna förordning och fiskprodukter därav med ursprung i �ster-
sjöområdet som är avsedda för konsumtion inom landet och som innehåller
högre halter av dioxiner eller dioxinlika PCB eller icke dioxinlika PCB än de
gränsvärden som anges i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning
(EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gräns-
värden för vissa främmande ämnen i livsmedel

2.

1 EUT L 87, 31.3.2009, s. 70 (Celex 32009R0218).

2 EUT L 364, 20.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1881).

SFS 2011:1494

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1494

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Utförsel till länder som är medlemmar i Europeiska unionen

5 §

Vildfångad lax och fiskprodukter därav med ursprung i �stersjöområ-

det får föras ut till andra länder inom Europeiska unionen än Finland och
Lettland endast om fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i punkt 5.3
i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006.

�vrig vildfångad fisk som omfattas av denna förordning och fiskproduk-

ter därav med ursprung i �stersjöområdet får föras ut till andra länder inom
Europeiska unionen än Finland endast om fisken eller fiskprodukterna upp-
fyller kraven i punkt 5.3 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr
1881/2006.

Straff

6 §

Bestämmelser om ansvar för utförsel av fisk och fiskprodukter och för-

sök till utförsel i strid mot denna förordning eller föreskrifter som meddelats
med stöd av denna förordning finns i lagen (2000:1225) om straff för
smuggling.

Anmälningsskyldighet

7 §

Om Livsmedelsverket misstänker att en straffbar överträdelse av denna

förordning eller av någon föreskrift som meddelats med stöd av denna för-
ordning har skett, ska detta anmälas till Tullverket.

Bemyndiganden

8 §

Livsmedelsverket får meddela närmare föreskrifter om vad som ska

krävas för att utförsel av fisk och fiskprodukter ska anses vara tillåten enligt
5 §.

Livsmedelsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)