SFS 2011:1495 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

111495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 b § förordningen (1994:1716) om fis-

ket, vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 b §

1

Havs- och vattenmyndigheten ska till Livsmedelsverket lämna såda-

na uppgifter om landningar som Livsmedelsverket kan antas behöva för att
bedöma om anmälan bör göras enligt 7 § förordningen (2011:1494) om vissa
fiskarter från �stersjöområdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:646.

SFS 2011:1495

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011