SFS 2011:1496 Förordning om ändring i förordningen (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk

111496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:757) med
instruktion för Statens fastighetsverk;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:757) med instruk-

tion för Statens fastighetsverk

dels att 1, 2 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 a § av följande ly-

delse.

1 §

Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens

fasta egendom. Verket ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande
och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god
resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås.

2 §

Statens fastighetsverk ska på uppdrag av regeringen genomföra ny-

byggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning för-
värva och avyttra fast egendom.

2 a §

Statens fastighetsverk ska för statens räkning förvalta Stiftelsen fon-

den för Carl XII:s monument, Stiftelsen Helgo Zetterwalls fond, Stiftelsen
von Rothsteins donationsfond samt Hovmarsalken Friherre A R von Krae-
mers testamentsmedel.

9 §

Statens fastighetsverk får ta ut avgifter för fastighetsförvaltning och

uppdragsverksamhet som avses i 3 §. Verket beslutar om storleken på av-
gifterna, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och
får disponera avgiftsinkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1496

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011