SFS 2011:1497 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

111497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:825) med läns-

styrelseinstruktion

dels att 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 66�68 §§, samt

närmast före 66 § en ny rubrik av följande lydelse.

6 §

1

Vissa länsstyrelser har särskilda uppgifter.

1. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har

uppgifter i fråga om rennäring m.m.

2. Länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

län har uppgifter i fråga om fjällförvaltningen i länen.

3. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är för-

valtande och attesterande myndighet för vissa program inom målet euro-
peiskt territoriellt samarbete inom EU:s strukturfonder enligt rådets för-
ordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser
för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/
1999 och enligt förordningen (2007:14) om förvaltning av EU:s struk-
turfonder.

4. Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län är an-

svariga för kontroller enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 och
enligt förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder.

5. Länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län har uppgifter i frå-

ga om Barentssamarbetet.

6. Länsstyrelsen i Norrbottens län har uppgifter i fråga om valen till Sam-

etingen enligt sametingslagen (1992:1433).

7. Länsstyrelsen i �rebro län prövar frågor om tillstånd att anordna kamp-

sportsmatch och utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt
för vissa kampsportsmatcher.

8. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län är an-

svariga för viss tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism.

1 Senaste lydelse 2011:842.

SFS 2011:1497

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1497

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

9. Länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skåne och Norr-

bottens län prövar frågor om auktorisation och godkännande samt utövar till-
syn enligt lagen (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag.

10. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska vara medlem i en sådan ideell för-

ening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840).

11. Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands

län ska göra de utredningar om det allmänna fiskeintresset som begärs av an-
dra myndigheter i ansökningsmål enligt 22 kap. miljöbalken.

Avgifter

66 §

Avgiftsinkomster får disponeras av länsstyrelsen när det gäller in-

komster enligt

1. djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539),
2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förord-

ningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser anima-
liska biprodukter, och

3. 22 § delgivningsförordningen (2011:154).

67 §

Begränsningarna i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191)

ska inte tillämpas på myndigheten när det gäller sådana avgifter för offentlig
inköps- och resurssamordning som länsstyrelsen tar ut av statliga myndighe-
ter, kommuner och landsting inom ett län. Samma sak gäller när en länssty-
relse tar ut sådana avgifter av länsstyrelser i andra län.

68 §

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands

län får ta ut avgifter för de utredningar om det allmänna fiskeintresset som
begärs av andra myndigheter enligt 6 § 11.

Länsstyrelserna får besluta om avgifternas storlek och disponera avgifts-

inkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)