SFS 2011:1498 Förordning om ändring i förordningen (2007:1224) med instruktion för Svenska institutet

111498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1224) med
instruktion för Svenska institutet;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1224) med instruktion

för Svenska institutet ska ha följande lydelse.

2 §

1

Svenska institutet ska särskilt

1. inom ramen för offentlig diplomati skapa intresse och förtroende för

Sverige samt löpande följa och utvärdera Sverigebilden utomlands,

2. inom sitt ansvarsområde hantera statliga stipendier och bidrag för att

främja internationellt utbyte inom områdena kultur, utbildning och forsk-
ning, samhälle i övrigt samt internationellt erfarenhets- och medieutbyte,

3. öka kunskaperna om och intresset för Sverige och det svenska språket

genom stöd för undervisning i svenska på högskolenivå i andra länder och
ansvara för den övergripande samordningen av det statliga stödet för svensk-
undervisning utomlands för icke-svenska medborgare,

4. informera om och marknadsföra svensk högre utbildning i andra länder

med syfte att öka kunskaperna om och intresset för utbildning och forskning
i Sverige hos studenter och forskare i utlandet,

5. främja intresset för Sverige hos arbetssökande utländska medborgare

och vara samordnande myndighet för internationella informationsinsatser
inom området,

6. inom ramen för �stersjösamarbetet utveckla Sveriges relationer med

�stersjöregionen,

7. inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete och reformsamar-

bete i �steuropa främja öppenhet och en demokratisk, ekonomisk och social
utveckling i samarbetsländerna genom att stödja erfarenhets- och kunskaps-
överföring till forskare och studerande på högre nivåer och till högre befatt-
ningshavare och experter inom områden där Sverige har ett särskilt kun-
nande, och

8. inom ramen för reformsamarbete i �steuropa även bidra till att stärka

öppenhet och demokratiska strukturer samt främja en demokratisk kultur i
samarbetsländerna genom utbyte och samarbete inom kulturområdet och
samhällsområdet i övrigt.

1 Senaste lydelse 2009:898.

SFS 2011:1498

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1498

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)