SFS 2011:1499 Förordning om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

111499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1080) med
instruktion för Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida);

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2010:1080) med instruktion

för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska ha följande
lydelse.

3 §

Myndigheten ska vidare

1. bistå regeringen med expertstöd, bedömning, analys, resultatredovis-

ning och annat underlag som är nödvändigt för regeringens utformning av
biståndspolitiken och för genomförande av det bilaterala och multilaterala
biståndet samt det gemensamma EU-biståndet,

2. inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra ak-

törer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,

3. bistå Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

(SADEV) och andra aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering inom
Sidas verksamhetsområde,

4. sammanställa och till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och

OECD:s biståndskommitté (DAC) rapportera statistik enligt direktiv från
DAC,

5. aktivt och på elektronisk väg tillgängliggöra information om sin verk-

samhet, samordna genomförandet av transparensgarantin i det svenska bi-
ståndet och stödja övriga berörda myndigheter i att säkerställa att all offent-
lig biståndsinformation görs tillgänglig för allmänheten, samt ansvara för
och utveckla informationstjänsten openaid.se och anpassa innehållet i infor-
mationstjänsten i enlighet med International Aid Transparency Initiative
(IATI),

6. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna utbildning

och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner inom utvecklingssam-
arbetet,

7. vara nationell kontaktpunkt för myndighetssamarbete (Twinning och

Technical Assistance Information Exchange, TAIEX) finansierat genom
EU:s biståndsbudget,

8. inom ramen för samarbete inom �stersjöregionen ansvara för samar-

bete med Ryssland inom miljöområdet samt inom området demokrati och
mänskliga rättigheter,

SFS 2011:1499

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1499

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

9. för Regeringskansliets räkning utföra vissa administrativa kontroll- och

prövningsmoment vid bidragshantering, praktiskt hantera utbetalningar och
återkrav av vissa medel för anslagsposter under utgiftsområde 7 Internatio-
nellt bistånd som Regeringskansliet beslutar om, samt besluta om uppskov
med den ekonomiska redovisningen i de fall revisionen inte är klar inom fö-
reskriven tid,

10. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för mil-

jöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, och

11. i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samrå-

da med verket om vilken rapportering som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)