SFS 2011:1492 Lag om ändring i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur

111492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:629) om tävling med
hästdjur;

utfärdad den 8 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 4 § lagen (2007:629) om tävling

med hästdjur ska ha följande lydelse.

4 §

Vad som sägs i 3 § gäller inte vid

� hästtävlingar endast för hästdjur som är registrerade i en särskild stam-

bok och som har till syfte att förbättra rasen,

� regionala hästtävlingar som anordnas för att välja ut hästdjur, eller
� historiska eller traditionella evenemang.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldighet för en organisation som anordnar en hästtävling
att lämna information till den myndighet som utövar tillsyn enligt 7 § om
sådana tävlingar eller evenemang som avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2011/12:27, bet. 2011/12:MJU3, rskr. 2011/12:51.

2 Jfr rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är
avsedda för tävlingar och om villkor för deltagande i tävlingar (EGT L 224, 18.8.1990,
s. 60, svensk specialutgåva, område 3, volym 33, s. 178, Celex 31990L0428), ändrat
genom rådets direktiv 2008/73/EG (EUT L 219, 14.8.2008, s. 40, Celex 32008L0073).

SFS 2011:1492

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011