SFS 2011:1500 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

111500.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1447) med
instruktion för Riksgäldskontoret;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1447) med instruk-

tion för Riksgäldskontoret

dels att 2, 2 a, 3 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 26 a–26 d §§,

samt närmast före 26 c och 26 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten har till uppgift att

1. efter regeringens beslut, utan att tjänsterna subventioneras, tillhanda-

hålla utlåning till och ta emot medel på konto från i första hand statliga myn-
digheter,

2. ansvara för den statliga betalningsmodellen inklusive statens central-

konto,

3. ta upp och förvalta lån till staten enligt budgetlagen (2011:203), samt
4. ställa ut och förvalta statliga garantier enligt förordningen (2011:211)

om utlåning och garantier.

2 a §

2

Myndigheten får ta till vara möjligheten att bedriva tjänsteexport

som är direkt kopplad till myndighetens kärnverksamhet och som ligger
inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i någon
annan förordning.

3 §

3

Myndigheten ska särskilt

1. regelbundet besluta statslåneräntan som den genomsnittliga marknads-

räntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år,

2. senast den 1 november varje år besluta statens utlåningsränta och

statens avkastningsränta som den genomsnittliga marknadsräntan under de
tre närmast föregående åren, varvid marknadsräntan är räntan på nominella
statsobligationer med en återstående löptid på 4–6 år med tillägg av
0,25 procentenheter för förvaltningskostnader m.m.,

3. lämna Lotteriinspektionen de uppgifter som Lotteriinspektionen behö-

ver för sin kontroll och tillsyn över den utlottningsverksamhet som Riks-

1 Senaste lydelse 2011:228.

2 Senaste lydelse 2008:1257.

3 Senaste lydelse 2008:818.

SFS 2011:1500

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

2

SFS 2011:1500

gäldskontoret utför inom ramen för svenska statens premieobligationslån,
och

4. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den

officiella statistiken.

Myndigheten ska bistå regeringen med nödvändiga analyser och utred-

ningar för att fullfölja uppdraget enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut.

Myndigheten ska även i övrigt biträda regeringen med utredningar och

yttranden.

15 §

4

Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 § myndighetsförord-

ningen (2007:515) ska styrelsen besluta om

1. viktigare frågor enligt 8 och 9 §§,
2. underlag för utvärdering enligt 26 d § 1,
3. förslag till riktlinjer enligt 26 d § 3,
4. principer för hur de av regeringen fastställda riktlinjerna för förvalt-

ningen av statens skuld ska genomföras,

5. frågor enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut, om de

gäller

a) stöd eller avtal som rör stöd,
b) inlösen av aktier, eller
c) ansökan hos Prövningsnämnden för statligt stöd till kreditinstitut,
6. viktigare frågor som rör sådana aktier eller andra tillgångar som staten

äger eller får som säkerhet i samband med att stöd lämnas enligt lagen om
statligt stöd till kreditinstitut och som förvaltas av myndigheten, och

7. ramar och riktlinjer för hantering av de risker som är förenade med

verksamheten.

Första stycket 5 a gäller dock inte i fråga om stöd och avtal som rör stöd

enligt förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

26 a §

Myndigheten ska i verksamhet enligt 2 § inte tillämpa 7 § avgifts-

förordningen (1992:191) om samråd med Ekonomistyrningsverket om av-
gifter.

26 b §

Myndigheten ska i verksamhet enligt 1 § andra meningen inte till-

lämpa 10 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring när det gäl-
ler periodisering av intäkter och kostnader för inbetalda och återbetalda av-
gifter för insättningsgarantin, investerarskyddet samt stabilitetsfonden.

Avgifter

26 c §

Myndigheten ska ta ut avgifter för den verksamhet som anges i

2 a §, besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna i verksam-
heten.

4 Senaste lydelse 2008:818.

background image

3

SFS 2011:1500

Rapportering

26 d §

Myndigheten ska varje år rapportera till regeringen enligt följande

uppställning:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

Myndigheten ska lämna

senast

1. underlag för utvärdering av förvaltningen av statens
skuld

22 februari

2. en redogörelse för de åtgärder som myndigheten har
genomfört enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut

15 mars

3. förslag till riktlinjer för förvaltningen av statens
skuld

1 oktober

4. en redogörelse för de samlade riskerna i den statliga
betalningsmodellen

1 november

5. underlag för fastställande av räntesats och avgifter
som ska gälla nästkommande kalenderår för

a) studielån enligt 4 kap. 1 § studiestödslagen

(1999:1395), och

b) lån enligt 16 § förordningen (1990:1361) om lån

till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlän-
ningar

15 november

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011