SFS 2011:1501 Lag om ändring i budgetlagen (2011:203)

111501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i budgetlagen (2011:203);

utfärdad den 8 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att punkterna 5 och 6 i ikraftträdande-

och övergångsbestämmelserna till budgetlagen (2011:203) ska ha följande
lydelse.

5. Bestämmelserna i 6 kap. 4 § tillämpas i fråga om utlåning från och med

den 1 januari 2012. För studielån enligt studiestödslagen (1999:1395) tilläm-
pas dock dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2013.

6. Bestämmelserna i 6 kap. 5 § tillämpas från och med den 1 januari 2012.

För studielån enligt studiestödslagen (1999:1395) tillämpas dock dessa
bestämmelser från och med den 1 januari 2013.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 15, bet. 2011/12:KU1, rskr. 2011/12:56.

SFS 2011:1501

Utkom från trycket
den 16 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011