SFS 2011:1502 Förordning om ändring i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse

111502.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1132) med
instruktion för Statens institutionsstyrelse;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 3 och 11 §§ förordningen (2007:1132) med in-

struktion för Statens institutionsstyrelse ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och landsting i samband

med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser
som anknyter till verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §.

Myndigheten får också tillhandahålla sådana varor och tjänster som pro-

duceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten vid sådana
hem som anges i 1 §.

11 §

Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje

stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna.
Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 3 §, besluta om avgif-
ternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får ifråga om verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket

socialtjänstlagen meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Med undantag för avgifter för eftervård enligt 3 § första stycket får myn-

digheten bestämma sådana avgifter som avses i första stycket upp till full
kostnadstäckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1502

Utkom från trycket
den 20 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011