SFS 2011:1503 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

111503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:996) med instruktion

för Migrationsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Migrationsverket ska utöver vad som följer av 1 §

1. se till att beslutsfattandet är förutsebart och enhetligt samt att verksam-

heten bedrivs effektivt och med god kvalitet,

2. säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidrags-

brott,

3. samverka med andra ansvariga myndigheter inom området så att förut-

sättningar skapas för ett effektivt genomförande av de verksamheter som
följer av de uppgifter som Migrationsverket har,

4. bistå utlandsmyndigheterna med verksamhets- och processtöd för hand-

läggningen av frågor inom migrationsområdet,

5. i samband med uppföljningar och prognoser analysera faktorer som har

betydelse för genomförandet av verksamheterna inom migrationsområdet
och i det sammanhanget särskilt beakta omvärldsfaktorer,

6. vid genomförandet av verksamheten belysa och beakta kvinnors och

mäns villkor,

7. inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konse-

kvenserna för barn,

8. se till att myndighetens aktuella landinformation är offentligt tillgänglig

i den omfattning som är möjligt,

9. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

10. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och andra

skyddsbehövande,

11. bistå regeringen inom ramen för utvecklingssamarbetet på migrations-

området,

12. bistå regeringen inom ramen för politiken för global utveckling samt
13. anmäla till Rikspolisstyrelsen om det i ett ärende hos Migrationsverket

framkommer misstankar om folkmord, brott mot mänskligheten eller krigs-
förbrytelser. Migrationsverket ska också bistå Säkerhetspolisen i dess verk-
samhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet och i frågor
som rör terrorism.

1 Senaste lydelse 2010:1621.

SFS 2011:1503

Utkom från trycket
den 20 december 2011

background image

2

SFS 2011:1503

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Migrationsverket får bedriva tjänsteexport och medverka i organiserat för-

valtningsbistånd på migrationsområdet.

Migrationsverket får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikes-

departementet) placera personal vid utlandsmyndigheterna i syfte att effekti-
visera genomförandet av uppgifter inom migrationsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2012.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Henrik Holmer
(Justitiedepartementet)