SFS 2011:1508 Förordning om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism;

111508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande
extremism;

utfärdad den 8 december 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för verk-

samhet för att förebygga våldsbejakande extremism och stödja avhoppar-
verksamhet under perioden 2012�2014.

2 § Ungdomsstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förord-
ning.

Syfte

3 §

Syftet med statsbidraget är att minska antalet aktiva inom våldsbeja-

kande extremistmiljöer.

Förutsättningar för statsbidrag

4 §

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

5 §

Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som

1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna

om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal

och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

6 §

Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skul-

der för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som
är i likvidation eller försatt i konkurs.

7 §

Statsbidrag får lämnas för verksamhet som

1. förebygger att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistmiljö-

er, eller

2. stöder individer som avser att lämna sådana miljöer.

SFS 2011:1508

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1508

Ansökan

8 §

Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

Den sökande ska till Ungdomsstyrelsen lämna de handlingar och uppgif-

ter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

Beslut och utbetalning

9 §

I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget

beviljas. Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I be-
slutet ska även anges vilken dag redovisning senast ska ske.

10 §

Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock
betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

11 §

En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag enligt denna

förordning ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till
Ungdomsstyrelsen. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat
som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidra-
get har beviljats för.

En revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och

att räkenskaperna är rättvisande. Om det bidrag som har tagits emot uppgår
till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

12 §

En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag ska på begä-

ran av Ungdomsstyrelsen lämna det underlag som myndigheten behöver för
att granska en sådan redovisning som avses i 11 §.

13 §

Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har

fått statsbidrag enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka
ändamål. Myndigheten ska dessutom i årsredovisningen lämna en samman-
fattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, om möj-
ligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess
syfte.

�&terbetalning och återkrav

14 §

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalnings-

skyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har

orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 11 §, eller
5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

background image

3

SFS 2011:1508

15 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska

Ungdomsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.
Om det finns särskilda skäl, får Ungdomsstyrelsen besluta att efterge åter-
krav helt eller delvis.

Bemyndigande

16 §

Ungdomsstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

�verklagande

17 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2012.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011