SFS 2011:1510 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

111510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels att 17 kap. 8�12 §§, 24 kap. 19 § och 27 kap. 6 a § ska upphöra att

gälla,

dels att rubrikerna närmast före 17 kap. 8 § och 24 kap. 19 § ska utgå,
dels att 16 kap. 1 §, 17 kap. 33 §, 23 kap. 2 §, 25 kap. 6 §, 25 a kap. 11 §,

48 kap. 27 § och 49 a kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 kap. 8 §, samt närmast

före 17 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

16 kap.

1 §

3

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kost-

nad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana
utgifter.

Utöver bestämmelserna i detta kapitel finns bestämmelser om avdrag i 9,

17�25 a, 28�40, 44�46, 48, 49�52, 55 och 60 kap.

17 kap.

Förluster och nedskrivningar på andelar

8 §

Förlust vid avyttring av en andel i ett företag får dras av bara om den är

verklig.

Om en andel i ett företag har gått ned i värde, får andelen inte tas upp till

ett lägre värde än det skattemässiga värdet vid beskattningsårets ingång.
Detta gäller dock bara till den del en motsvarande förlust inte skulle få dras
av enligt första stycket om andelen i stället hade avyttrats.

33 §

4

Särskilda bestämmelser om anskaffningsvärde m.m. för lager och

pågående arbeten finns när det gäller

� beskattningsinträde i 20 a kap.,
� uttagsbeskattning i 22 kap. 8 §,

1 Prop. 2011/12:17, bet. 2011/12:SkU6, rskr. 2011/12:70.

2 Lagen omtryckt 2008:803. Senaste lydelse av 27 kap. 6 a § 2009:1413.

3 Senaste lydelse 2008:1063.

4 Senaste lydelse 2008:1063.

SFS 2011:1510

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1510

� underprisöverlåtelser i 23 kap. 10 §,
� näringsbidrag i 29 kap. 7 §,
� ianspråktagande av ersättningsfond i 31 kap. 18 §,
� kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. 18 §,
� verksamhetsavyttringar i 38 kap. 14 §,
� partiella fissioner i 38 a kap. 14 §, och
� förvärv av tillgångar till underpris från delägare och närstående i 53 kap.

10 och 11 §§.

23 kap.

2 §

5

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om

1. bestämmelserna om kvalificerade fusioner och fissioner i 37 kap. ska

tillämpas på överlåtelsen,

2. överlåtelsen innebär att sådana andelar i fastighetsförvaltande företag

som är lagertillgångar enligt 27 kap. 6 § delas ut enligt 42 kap. 16 § eller
skiftas ut enligt 42 kap. 20 §, eller

3. marknadsvärdet på tillgången är lika med eller lägre än tillgångens

skattemässiga värde.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte heller om en kapitalvinst vid en

avyttring är skattefri enligt bestämmelserna i 25 a kap. eller ersättningen ska
tas upp som kapitalvinst på grund av bestämmelsen om skalbolagsbeskatt-
ning i 25 a kap. 9 §. Bestämmelserna i 11 och 12 §§ tillämpas dock när en
näringsbetingad andel, en andel som avses i 25 a kap. 3 a § eller en delägar-
rätt som avses i 25 a kap. 23 § överlåts utan ersättning eller mot ersättning
som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat om

� det förvärvande företaget är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekono-

misk förening, ett svenskt handelsbolag, ett utländskt bolag som motsvarar
något sådant företag och som hör hemma i en stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES) eller en i utlandet delägarbeskattad juridisk
person som hör hemma i en stat inom EES,

� det förvärvande företaget inte, direkt eller indirekt, äger andel i det över-

låtande företaget, och

� förutsättningarna i 19 § är uppfyllda.

25 kap.

6 §

Om en andel eller aktiebaserad delägarrätt upphör att vara närings-

betingad hos ägaren, anses den anskaffad för marknadsvärdet när detta sker.
I fråga om marknadsnoterade delägarrätter gäller detta bara om villkoren om
innehavstid i 25 a kap. 6 eller 7 § skulle ha varit uppfyllda om delägarrätten
hade avyttrats vid denna tidpunkt.

Första stycket tillämpas på motsvarande sätt på sådana indirekta innehav

av delägarrätter som avses i 25 a kap. 23 och 23 a §§.

5 Senaste lydelse 2009:1413.

background image

3

SFS 2011:1510

25 a kap.

11 §

6

Skalbolagsbeskattning enligt 9 eller 9 a § ska inte ske om

1. det företag som den avyttrade delägarrätten hänför sig till eller, i fråga

om ett svenskt handelsbolag, säljaren tar upp företagets överskott eller
underskott i en sådan skalbolagsdeklaration som avses i 27 kap. skatteför-
farandelagen (2011:1244),

2. ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 1,

och

3. säkerhet ställs om Skatteverket med stöd av 58 kap. skatteförfaran-

delagen har beslutat om att sådan ska ställas.

Bokslutet ska upprättas som om företagets beskattningsår eller, i fråga om

svenskt handelsbolag, räkenskapsår avslutats vid tidpunkten för avyttringen
eller tillträdet. Avsättningar till periodiseringsfond och ersättningsfond ska
anses ha återförts.

Första och andra styckena gäller även företag i sådan intressegemenskap

som avses i 2 § 1 med företaget som den avyttrade delägarrätten är hänförlig
till. Vid tillämpning av första och andra styckena likställs en i utlandet del-
ägarbeskattad juridisk person som hör hemma i en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet med ett svenskt handelsbolag.

48 kap.

27 §

7

I fråga om kapitalförluster som uppkommer i svenska handelsbolag

eller i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och för vilka avdrag ska
göras tillämpas 19�21, 23 och 24 §§, om inte något annat anges i andra
stycket.

Om den som ska göra avdrag enligt första stycket är ett sådant företag som

anges i 24 kap. 13 § 1�5 och avdraget avser förlust på delägarrätter ska
70 procent av kapitalförlusten dras av. Förlusten får dras av bara mot kapi-
talvinster på delägarrätter.

Kapitalförluster för vilka avdrag ska göras på sådana delägarrätter och

fordringsrätter vars innehav betingas av rörelse som bedrivs av handels-
bolaget eller av någon som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller or-
ganisatoriska förhållanden kan anses stå handelsbolaget nära, ska dock alltid
dras av i sin helhet.

49 a kap.

13 §

8

Bestämmelserna i 11 § ska inte tillämpas om

1. det avyttrade företaget eller, i fråga om handelsbolag, säljaren tar upp

företagets överskott eller underskott i en sådan skalbolagsdeklaration som
avses i 27 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),

2. ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 1,

och

3. säkerhet ställs om Skatteverket med stöd av 58 kap. skatteförfarande-

lagen har beslutat om att sådan ska ställas.

6 Senaste lydelse 2011:1256.

7 Senaste lydelse 2009:1413.

8 Senaste lydelse 2011:1256.

background image

4

SFS 2011:1510

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Bokslutet ska upprättas som om företagets beskattningsår eller, i fråga om

handelsbolag, räkenskapsår avslutats vid tidpunkten för avyttringen eller till-
trädet. Företagets avsättningar till periodiseringsfond och ersättningsfond
ska anses ha återförts. Om det är en andel i ett handelsbolag som har avytt-
rats, ska säljaren ta upp så stor del av handelsbolagets överskott eller under-
skott samt kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av handelsbola-
gets näringsfastigheter och näringsbostadsrätter som belöper sig på den
avyttrade andelen.

Första och andra styckena gäller även företag i intressegemenskap.

1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2012 och tillämpas på avyttringar

som skett samt på utdelningar som lämnats efter den 1 januari 2012.

2. Bestämmelsen i 25 kap. 6 § andra stycket tillämpas när den omständig-

het som föranlett att delägarrätterna ska åsättas ett nytt anskaffningsvärde
har inträffat efter den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Linda Haggren
(Finansdepartementet)