SFS 2011:1511 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

111511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 8 b § skattebetalningslagen

(1997:483) ska ha följande lydelse.

10 kap.

8 b §

2

En skalbolagsdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast

60 dagar efter det att andelen eller delägarrätten har avyttrats eller tillträtts.

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011 och tillämpas på avytt-

ringar som skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:17, bet. 2011/12:SkU6, rskr. 2011/12:70.

2 Senaste lydelse 2002:538.

SFS 2011:1511

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011