SFS 2011:1514 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

111514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken att

28 a kap. 3 och 5 §§, 31 a kap. 3 och 5 §§, 93 kap. 2 §, 103 b kap. 2 § samt
103 c kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse.

28 a kap.

3 §

2 En försäkrad som helt eller delvis har fått tidsbegränsad sjukersättning

under det högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt
4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har i
de fall och under de närmare förutsättningar som anges i detta kapitel rätt till
sjukpenning i särskilda fall. Detta gäller även för en försäkrad vars rätt till
aktivitetsersättning upphör på grund av att han eller hon fyller 30 år.

5 §

3

Rätten till sjukpenning i särskilda fall inträder från och med dagen

efter den då rätten till sådan tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetser-
sättning som avses i 3 § har upphört.

31 a kap.

3 §

4

En försäkrad som helt eller delvis har fått tidsbegränsad sjukersättning

under det högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt
4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har i
de fall och under de närmare förutsättningar som anges i detta kapitel rätt till
rehabiliteringspenning i särskilda fall. Detta gäller även för en försäkrad vars
rätt till aktivitetsersättning upphör på grund av att han eller hon fyller 30 år.

5 §

5

Rätten till rehabiliteringspenning i särskilda fall inträder från och med

dagen efter den då rätten till sådan tidsbegränsad sjukersättning eller aktivi-
tetsersättning som avses i 3 § har upphört.

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85.

2 Senaste lydelse 2011:1513.

3 Senaste lydelse 2011:1513.

4 Senaste lydelse 2011:1513.

5 Senaste lydelse 2011:1513.

SFS 2011:1514

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1514

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

93 kap.

2 §

6

Förmåner enligt denna avdelning är

� bostadsbidrag till barnfamiljer eller personer i åldern 18�28 år,
� bostadstillägg till den som får sjukersättning, pension eller vissa

liknande förmåner, och

� boendetillägg till den som har fått tidsbegränsad sjukersättning eller

aktivitetsersättning.

103 b kap.

2 §

7

Boendetillägg är ett kompletterande bidrag till boendet för en för-

säkrad som har fått tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning.

103 c kap.

2 §

8

En försäkrad som helt eller delvis har fått tidsbegränsad sjukersättning

under det högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt
4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har i
de fall och under de närmare förutsättningar som anges i detta kapitel rätt till
ett boendetillägg. Detta gäller även för en försäkrad vars rätt till aktivitets-
ersättning upphör på grund av att han eller hon fyller 30 år.

3 §

9

Rätten till boendetillägg inträder från och med månaden efter den då

rätten till sådan tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning som
avses i 2 § har upphört.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

6 Senaste lydelse 2011:1513.

7 Senaste lydelse 2011:1513.

8 Senaste lydelse 2011:1513.

9 Senaste lydelse 2011:1513.