SFS 2011:1515 Lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

111515.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av
socialavgifter;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2000:981) om fördel-

ning av socialavgifter ska ha följande lydelse.

4 §

2

Sjukförsäkringsavgifter ska också finansiera

1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studielån

som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen
(1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen,

2. kostnader för närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkrings-

balken,

3. Försäkringskassans kostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön,
4. vissa av Försäkringskassans förvaltningskostnader, och
5. sådana statliga ålderspensionsavgifter enligt lagen (1998:676) om stat-

lig ålderspensionsavgift som betalas för förmåner enligt 1 och 2 ovan samt
3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:86.

2 Senaste lydelse 2010:1283.

SFS 2011:1515

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011