SFS 2011:1516 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

111516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 kap. 10 §, 10 kap. 2 § och

11 kap. 30 § inkomstskattelagen (1999:1229)2 ska ha följande lydelse.

8 kap.

10 §

3 Bostadsbidrag, bostadstillägg och boendetillägg enligt socialförsäk-

ringsbalken samt kommunalt bostadstillägg till handikappade är skattefria.

10 kap.

2 §

Som tjänst behandlas rätt till

1. pension,
2. livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som

inte är ersättning för avyttrade tillgångar,

3. ersättning på grund av sådana sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som

tecknats i samband med tjänst,

4. engångsbelopp på grund av personskada,
5. undantagsförmåner, och
6. sådana förmåner som avses i 11 kap. 30 § andra och tredje styckena,

31��36 och 46 §.

11 kap.

30 §

4

Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. ska tas upp om

de grundar sig på förvärvsinkomst på grund av tjänst:

1. sjukpenning, rehabiliteringspenning och smittbärarpenning enligt social-

försäkringsbalken,

2. sjukpenning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring,
3. ersättning enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön, och
4. ersättningar enligt andra lagar eller författningar vid sjukdom eller

olycksfall i arbete eller i samband med militärtjänstgöring.

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:86.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2010:1277.

4 Senaste lydelse 2010:1277.

SFS 2011:1516
Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1516

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Vidare ska sådan sjukpenning och rehabiliteringspenning som avses i 28 a

respektive 31 a kap. socialförsäkringsbalken tas upp.

�ven sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkrings-

balken ska tas upp. Sådan ersättning som anges i 36 kap. 18 § samma balk
ska dock inte tas upp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)