SFS 2011:1517 Lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

111517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2003:1210) om finan-

siell samordning av rehabiliteringsinsatser ska ha följande lydelse.

6 §

2

En samverkande part får som medlem i ett samordningsförbund över-

föra medel för finansiell samordning till förbundet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85.

2 Senaste lydelse 2010:1291. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2011:1517

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011