SFS 2011:1519 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

111519.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 74 kap. 15 § samt 102 kap. 22 och

28 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

74 kap.

15 §

Skälig levnadsnivå i övrigt anses per månad motsvara en tolftedel av

– 1,401 prisbasbelopp för den som är ogift, och
– 1,191 prisbasbelopp för den som är gift.

102 kap.

22 §

Vid beräkning av bostadstillägg beaktas 93 procent av bostadskost-

naden per månad av den del som inte överstiger 5 000 kronor för den som är
ogift och 2 500 kronor för den som är gift.

För var och en av makar ska bostadskostnaden beräknas till hälften av

deras sammanlagda bostadskostnad.

Från och med den månad den försäkrade fyller 65 år ska ett belopp om

170 kronor läggas till den bostadskostnad som har beaktats enligt första och
andra styckena och 23 §.

28 §

Skälig levnadsnivå i övrigt enligt 26 § anses per månad motsvara en

tolftedel av

– 1,3546 prisbasbelopp för den som är ogift, och
– 1,1446 prisbasbelopp för den som är gift.
Från och med den månad den försäkrade fyller 65 år anses skälig levnads-

nivå enligt 26 § per månad motsvara en tolftedel av

– 1,401 prisbasbelopp för den som är ogift, och
– 1,191 prisbasbelopp för den som är gift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. De nya bestämmelserna ska

tillämpas för tid från och med ikraftträdandet.

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 11, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85.

SFS 2011:1519

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1519

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)