SFS 2011:1520 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

111520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken

dels att 97 kap. 19 § ska upphöra att gälla,
dels att 97 kap. 1, 18, 22, 26 och 27 §§ ska ha följande lydelse.

97 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

– bidragsgrundande inkomst i 2–13 §§,
– kostnader för bostad i 14 §,
– beräkning av bostadsbidrag till barnfamiljer i 15–18 och 20–23 §§,
– beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn i 24–28 §§, och
– undantag när bidragsbehov saknas i 29 §.

18 §

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som bidrag till kostnader för bostad

med 50 procent av den del av bostadskostnaden per månad som för familjer
med

– ett barn överstiger 1 400 kronor men inte 5 300 kronor,
– två barn överstiger 1 400 kronor men inte 5 900 kronor, och
– tre eller flera barn överstiger 1 400 kronor men inte 6 600 kronor.
Högre bostadskostnad än som anges i första stycket får beaktas, om någon

medlem av familjen är funktionshindrad.

22 §

Bostadsbidrag lämnas som särskilt bidrag med

– 1 300 kronor till familjer med ett barn,
– 1 750 kronor till familjer med två barn, och
– 2 350 kronor till familjer med tre eller flera barn.

26 §

Bostadsbidrag i form av bidrag till kostnaderna för bostaden lämnas

med 90 procent av den del av bostadskostnaden per månad som överstiger
1 800 kronor men inte 2 600 kronor.

27 §

Om bostadskostnaden överstiger 2 600 kronor lämnas bostadsbidrag

med 65 procent av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp till
3 600 kronor.

1 Prop. 2011/12:1, utg.omr. 12, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85.

SFS 2011:1520

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1520

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Högre bostadskostnad än som anges i första stycket får beaktas, om den

försäkrade eller hans eller hennes make är funktionshindrad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser tillämpas

fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)