SFS 2011:1521 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

111521.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att 7 och 7 c §§ förordningen (2001:588) om

behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha

följande lydelse.

7 §

2

Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdata-

basen i den utsträckning det behövs för

1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,
2. fördelning av ålderspensionsavgifter,
3. fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet för sådant stöd

enligt socialförsäkringsbalken,

4. beräkning och kontroll av bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken,
5. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift, eller

6. beräkning och kontroll av bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken.
De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första

stycket är uppgifter

1. enligt 19 kap. 11, 13 och 14 §§ socialförsäkringsbalken, med undantag

av 13 § tredje stycket,

2. om inkomst som anges i 97 kap. 2, 4, 5, 11 och 13 §§ socialförsäk-

ringsbalken, med undantag av 5 § tredje stycket och 13 § första stycket 1�3,

3. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,
4. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980)

som beräknats för arbetsgivare under ett kalenderår,

5. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond

enligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt om återföring av
sådana avdrag,

6. om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen,
7. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen tjänst och ka-

pital, och

8. om överskott eller underskott i inkomstslaget näringsverksamhet.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2010:1715.

SFS 2011:1521

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

2

SFS 2011:1521

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

7 c §

3

Till Pensionsmyndigheten ska uppgifter lämnas ut från beskatt-

ningsdatabasen i den utsträckning det behövs för

1. pensionsberäkning,
2. beräkning av inkomstindex, eller
3. beräkning och kontroll av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
De uppgifter som ska lämnas till Pensionsmyndigheten med stöd av första

stycket är uppgifter

1. om pensionsgrundande inkomst med delbelopp,
2. om pensionsgrundande inkomst, utan den begränsning som anges i

59 kap. 4 § andra stycket socialförsäkringsbalken, efter avdrag för allmän
pensionsavgift,

3. om tjänstepension som har redovisats i kontrolluppgifter och som avser

personer som är födda 1937 eller tidigare för vilka lagen (1991:586) om sär-
skild inkomstskatt för utomlands bosatta har tillämpats,

4. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen tjänst och

kapital, och

5. om överskott eller underskott i inkomstslaget näringsverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:1715.