SFS 2011:1522 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

111522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:766) om behandling

av personuppgifter inom socialförsäkringens administration ska införas en
ny paragraf, 4 c §, av följande lydelse.

4 c §

För beräkning och kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,

bostadsbidrag, underhållsstöd, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd får
personnummer eller samordningsnummer i socialförsäkringsdatabasen läm-
nas ut på medium för automatiserad behandling till Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1522

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011