SFS 2011:1523 Förordning om ändring i förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

111523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:190) om
pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att förordningen (1983:190) om pensionsgrun-

dande konstnärsbidrag m.m.

1 ska ha följande lydelse.

Som inkomst av anställning enligt 59 kap. 13 § 13 socialförsäkrings-

balken ska anses

1. konstnärsbidrag enligt 8 § första stycket och långtidsstipendier enligt

16 § förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer, under förutsättning
att bidraget eller stipendiet lämnas under en tid av minst tre år,

2. ersättning enligt 3 och 4 §§ förordningen (1982:600) om Sveriges bild-

konstnärsfond, under förutsättning att ersättningen lämnas under en tid av
minst tre år och inte är av pensionskaraktär,

3. arbetsstipendium från Sveriges författarfond, under förutsättning att

stipendiet lämnas under en tid av minst tre år och inte är av pensionskarak-
tär.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:861.

SFS 2011:1523

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011