SFS 2011:1524 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

111524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkringskassan;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:562) med vissa bemyn-

diganden för Försäkringskassan

1 ska ha följande lydelse.

3 §

2

Försäkringskassan får meddela ytterligare föreskrifter om verkställig-

het av

1. socialförsäkringsbalken när det gäller tillhörighet till socialförsäkring-

en, graviditetspenning, föräldrapenningsförmåner, adoptionsbidrag, vård-
bidrag, sjukpenning, rehabilitering, rehabiliteringsersättning, sjukersättning,
aktivitetsersättning, smittbärarersättning, närståendepenning, handikapper-
sättning och boendetillägg,

2. bestämmelserna i 110 kap. 14 § 1 och 2 socialförsäkringsbalken om

förfrågningar och besök,

3. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-

smittade, och

4. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning

enligt 20 § lagen om sjuklön.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om tillhörighet till social-

försäkringen ska myndigheten inhämta ett yttrande från Pensionsmyndig-
heten, om föreskrifterna gäller frågor som rör även den myndighetens verk-
samhet.

Innan Försäkringskassan meddelar föreskrifter om bidrag vid adoption av

utländska barn, ska myndigheten inhämta ett yttrande från Myndigheten för
internationella adoptionsfrågor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2004:902.

2 Senaste lydelse 2010:1702.

SFS 2011:1524

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011