SFS 2011:1525 Förordning om ändring i förordningen (1991:1321) om rehabiliteringsersättning

111525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1321) om
rehabiliteringsersättning;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1991:1321) om rehabilite-

ringsersättning

1 ska ha följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller föreskrifter om rehabiliteringsersättning

enligt 31 och 31 a kap. socialförsäkringsbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1993:981.

2 Senaste lydelse 2010:1677.

SFS 2011:1525

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011