SFS 2011:1527 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2012

111527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ränta vid betalningsskyldighet för
underhållsstöd för år 2012;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäk-

ringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för under-
hållsstöd enligt samma balk ska vara 1,5 procent för år 2012.

1

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2010:1906.

SFS 2011:1527

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

;