SFS 2011:1528 Förordning om ändring i förordningen (2007:758) med instruktion för Fortifikationsverket

111528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:758) med
instruktion för Fortifikationsverket;

utfärdad den 15 december 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:758) med instruk-

tion för Fortifikationsverket,

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 9, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta

egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål.

Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög

kostnadseffektivitet uppnås. Underhållet på fastigheterna ska inte dras ned
för att frigöra medel för hyresgästen.

9 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

14 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

15 §

Fortifikationsverket ska ta ut avgifter för fastighetsförvaltningen och

den verksamhet som avses i 7 §. Verket beslutar om avgifternas storlek utom
i de fall som avses enligt 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Verket får
disponera avgiftsinkomsterna.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2011:1528

Utkom från trycket
den 23 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011